.......

همه گفتن :عشقت داره بت خیانت میکنه!

گفتم :میدونم

گفتن:ینی دوست نداره ها؟

گفتم:میدونم

گفتن:احمق ی روز میذاره میره تنهامیشیا؟

گفتم: میدونم

گفتن:چرا ولش نمیکنی؟!!!!!!!

گفتم:این تنها چیزیه که نمیدونم...........

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد حسین

گفتم فراموشت میکنم ! گفت نمیتونی … رفت ، بعد از یه مدت برگشت ؛ گفت دیدی نمیتونی ؟!؟!؟! ... گفتم شمــــــا ؟