.......

دیشب خدا آروم صـــــدام کرد و گفت:خــــــــــــــــوابی؟

عشقــــت داره قربون یکی دیگه میره اونوقت تـــــــــــــو راحــــــــــــــــت خوابیـــــــــدی؟؟؟؟

لبـــــخندی زد و گفتــــــــم:خداجونم این همان مخلوقی هست که وقتی آفریدیش به خودت

آفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین گفتی!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید