من

درشب

شب رادربستر

وبستر را برای اندیشیدن بخاطرتو دوست دارم

،،،،،

 

من بهاررابخاطرشکوفه هایش

زندگی رابخاطر زیبایی اش

و زیبایی اش را بخاطرتو دوست دارم

،،،،،،،،،

من دنیارا بخاطرخدایش

خدایی که تورا خلق کرد

دوست دارم

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید