بوسه

عهدکردم که اگر بوسه دهی توبه کنم

 

که دگر بارازاین گناهان نکنم

 

لبانم زلبانت چون که برخاست

 

توبه کردم که دگر توبه ی بیجانکنم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید