خــــــــــــــــــــــدای من!

خدای من خداییست کــــــه اگر ســــــــرش فریاد کشیــــــــــــــــدم

به جـــــــای اینکــــــه با مشت به دهنم بزنــــه

باانگشتـــــــــــــــــــــان مهــــــــربانش نوازشـــــم می کـــــند

و می گـــــــوید:

میدونم جز مـــــــــــن کسی نـــــداری

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید