**یادمان باشد:

یادمان باشد: که روز و روزگار خوش است وتنها دل ماست که دل نیست
یادمان باشد: سنگ خیلی تنهاست باید با او هم لطیف رفتار کنیم ؛ نکند که دل تنگش بشکند
یادمان باشد: گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست خودش باز می شود

یادمان باشد: هیچ گاه لرزیدن دلمان را پنهان نکنیم تا تنها نمانیم
و یادمان باشد: هیچ گاه از راستی نهراسیم!!!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
علی غم زاده

هراسان در ایستگاه به انتظار ایستاده ام می ترسم بعد از این همه سال چگونه با تو روبرو شوم اما قطاری که از دور می آید بدون هیچ توقفی به راه خود ادامه می دهد [گل]

علی غم زاده

یادمان باشد: که روز و روزگار خوش است وتنها دل ماست که دل نیست یادمان باشد: سنگ خیلی تنهاست باید با او هم لطیف رفتار کنیم ؛ نکند که دل تنگش بشکند یادمان باشد: گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست خودش باز می شود یادمان باشد: هیچ گاه لرزیدن دلمان را پنهان نکنیم تا تنها نمانیم و یادمان باشد: هیچ گاه از راستی نهراسیم!!!