مثل تنهایی

..........

وقتی که دیگرنبود

من به بودنش نیازمند شدم

وقتی که دیگر رفت

من به انتظار آمدنش نشستم

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد

من اورا دوست داشتم

وقتی او تمام کرد

من شروع کردم

وقتی اوتمام شد...

من آغاز شدم....

وچه سخت است

تنهامتولدشدن...

مثل تنها زندگی کردن است....

مثل تنهامردن

/ 0 نظر / 3 بازدید