احساس تاسف

احساس تاسف

احساس تــاسـف ، بـرای تمـام کسانــی کـه بـا چشم هایشان قضاوت میـکننـــــد
حـس نمیـــــکننـــد ...
نمـی شنونــــد ...
نمیچشنـــــد ...

فقـط میبینــــند و متهـم می کننــد!!

/ 0 نظر / 3 بازدید