ایـــــטּ روزــــهــــآ


وقتــے نـــــ ﮧ בستــــے براےگرفتـטּ استَ


نــــ ﮧ آغوشـــے برای گریــــ ﮧ


نــــ ﮧ شانـــ ﮧای براے تکیــــ ﮧ


انـتـظــار نـבاشتـــ ﮧ باشَ خنـבه‌ام واقعـــے باشـב


ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !!

/ 0 نظر / 7 بازدید