برگرد

برگردتنها عشق دیرین من

برگردوبگو دوستت دارم

تاباپشت دست چنان بر دهانت بکوبم

تاآرزوی داشتن یک دندان را ب گور ببری

چ برسد ب من و یک عشق حقیقی..لبخند

/ 0 نظر / 2 بازدید