خدایا.........

خدایا کسی که قسمت دیگریســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

سر راهمان قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار مده!

تاشبهای دلتنگیش برای ما باشـــــــــــــــــــد

وروزهای خوشش برای دیــــــــــــــــــــــگران.............

/ 0 نظر / 7 بازدید