شبـ ـــ را دوستـــ ـــ دارم ...!
چرا کـ ـه در تاریکیـ ـــ ...

چهره هـ ـا مشـ ــخص نیستـ ــــ !!

و هر لحظه ...

این امیـ ـــد ...

در درونم ریشـ ــــه می زند ...

کـه آمده ای ...

ولـ ـــی من ندیده ام!!!

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
آرام

________$$$$$$ _________________$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$$ _________________$$$$$$$$$$$ __________________$$$$$$$$$$___ ____________________$$$_$$$$$$_$$ __$$$___$$$ _________$$$_$$$$$_$$ _$$$$$_$$$$$_______$$$$$$_$$$$$ _$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$ ___$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$ _____$$$$________$$$$$$$$$$$$ _______$__________$$$$$$$$$_$$$ ________$__________$$$$$$$$__$$$ _________$_________$$$$$$$____ $$ __________$_______$$$$$$$$_____$$ ___________$_____$$_$$$$$$_____$$ ____________$___$$__$$$$$$$___ $$ _____________$_$$___$$$$$$$$__$$ ______________$_____$$$$$$$$___ _______________$____$$$$$$$ ____________________$$$$$$ ____________________$$$$$ ____________________$$$$ ____________________$$$$ ____________________$$$$ ____________________$$$$ ____________________$$$$$ ____________________$$$$$$ ____________________$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$ ____________________$$$$_$$$$ ____________________$$$$__$$$$ ____________________$$$$__ $$$$ ____________________$$$$___$$$$ __________________ $$$$$__

فردین

سلام دوست مهربونم عصر تون بخیر[گل][گل][گل]