نبض احساس

باران کـه میبـارد دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود:راه می افـتم بـدون ِ چـتـر...

 

ایـטּ روزهآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ . . . !

 

             نمـﮯ فهمم . . .

 

                            خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم . . .

 

 گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב

 

                                           و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב . . .

 

                گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב

 

                                                                 تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور . . . !

 

    ڪه بنشینم گوشہ ڪنـآرش

 

                                    و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شومــــــ ـ ـ ـ ـ

 

[ ۱۳٩٢/۳/۱٠ ] [ ٩:۱٦ ‎ب.ظ ] [ سوین ] [ نظرات () ]